Jste zde

Konstelace 32

obsahuje
tři příspěvky a jednu přílohu

Úvodník editora - nové číslo Konstelace obsahuje oproti předchozím číslům obsahuje zdánlivě méně - jen tři příspěvky a jednu přílohu. Tyto příspěvky však mají svou váhu v představení jiného než obvyklého pohledu na astrologii a její techniky a chtějí nás inspirovat k dalšímu rozvoji. Díky autorům příspěvků, pokud nebudeme jen zmítáni emocemi svého já o své absolutní pravdě, se tak můžeme obohatit o jinou perspektivu a později třebas nasměrovat své snažení a další rozvoj do oblasti, kterou jsme doposud nechávali ležet ladem.

V prvním příspěvku “Světy ve světech” od Michelle Jacobs je ukazována souvislost současné matematiky s astrologií, tak jak ji představují koncepty Teorie chaosu a Mandelbrotových množin (fraktálů). Bez odrazujícího abstraktního a formálního jazyka matematiky (přesto však vyžadujíc určité “strávení” textu) ukazuje autorka znepokojující společné vlastnosti působící jak v rámci horoskopu jako celku, tak na planetární a časové úrovni. Na základě předpokládané kauzality a výzvy k meziooborové spulupráci se pokouší inspirovat k hledání nových hranic predikce.

Druhý příspěvek nazvaný “Stát, individuum a obchod … “ přináší pokus o rozšíření použití novodobého nástroje - kompositních horoskopů do oblasti vztahů jednotlivce s vyššími celky (stát, obchodní organisace). Jeho autor Richard Peelling přitom na třech příkladech kombinuje obvyklou techniku kompozitního horoskopu s polovičními vzdálenostmi a to jak v běžné tak v ebertinovské stupnici horoskopu.

Třetím příspěvkem je “Helénská astrologie” obsahující 1. část výtahu Zdeňka Bohuslava z dvoudenní přednášky “Astrologická tradice: Odkud a kam ?”, představující názory a pohledy Roberta Schmidta, zaníceného filosofa a lingvisty, badatele starých textů a praktikujícího amerického astrologa, překladatele pracujícího v rámci projektu Hindsight. Překládá přímo z původních řeckých pramenů, které jednak sám systematizoval, ale které i v kopiích za přispění své životní partnerky Ellen Black shromáždil. Své myšlenky formuluje na základě dnes již 10letých zkušeností. Mluví jednoduchým, jasným a konktrétním jazykem a usiluje na jedné straně o odhalení falešných představ o tradici evropské (možná i védské) astrologie a na straně druhé usiluje o poskytnutí souvislého a pravdivých výpovědí schopného astrologického systému. V otištěné první části se zabývá cestami, kterými se ubíraly zdrojové informace tvořící jádro, na němž stojí dnešní praxe. Uvádí informace o znepokojivém zrodu západní astrologie, nastalém z historického hlediska “skokovým” způsobem. Další části budou následovat v následujících číslech.

Jako vyjmutelná příloha jsou uprostřed čísla připraveny pro zájemce o novodobou astrologii pětidenní efemeridy Černé Luny pro 10 počínaje od 1.1.2001.