Jste zde

Etické memorandum

Na schůzích Výboru AS ČR vzniklo během roku 2019 Etické memorandum spolu s následujícím doprovodným textem:

 

Milá kolegyně, milý kolego:

 

Níže uvádíme text etického memoranda, o kterém jsme se ve Výboru Astrologické společnosti ČR dohodli, že by mělo být – v případě, že je přijmete za své – známo Vašemu klientu či návštěvníku tehdy, když s ním rozebíráte jakýkoli astrologický pohled. To proto, aby v očích veřejnosti bylo lépe zřetelné kdo a jak pracuje jako astrolog, a tak i mimo jiné cesty, se zlepšoval venkovní náhled na astrologii.

 

Toto memorandum pak může viset ve Vaší pracovně, na Vašich stránkách i působit ve Vašem srdci.

 

Výbor AS ČR

Etické memorandum

člena Astrologické společnosti České republiky

 

Já, níže podepsaná/ý …………………………, souhlasím s následujícím etickým memorandem:

 

Uznávám, že astrologický výklad nemůže být založen na ničem jiném než na horoskopu sestaveném pro rok, měsíc, den a co nejpřesnější čas a místo narození nebo zkoumané události. Pokud neznám čas dostatečně přesně, jak to situace vyžaduje, pokusím se jej zpřesnit. Když při konzultaci s klientem použiji jiných než astrologických dedukcí, tak mu tuto skutečnost předem oznámím.

 

Prohlašuji na svou čest, že nevyužiji informací získaných ve styku s klientem k jeho poškození, bez jeho výslovného přání mu nebudu vykládat o délce jeho života či o způsobu smrti a potenciálních těžkých chorobách a že zachovám jeho osobní tajemství. S jeho osobními údaji budu nakládat v souladu s platnou legislativou.

 

Jsem si vědom toho, že budoucnost není předem zcela determinovaná a že člověk má určitou míru svobodné vůle, tudíž výklad horoskopu nemá být veden fatalisticky. Uznávám, že astrolog nesmí rozhodovat za svého klienta a svou interpretací horoskopu má přispět k jeho kvalifikovanějšímu a moudřejšímu rozhodování.

 

Nebudu podporovat různé formy šarlatánství, které poškozují dobré jméno astrologie v očích veřejnosti.

 

Datum:

 

Podpis: