Jste zde

Stanovy Astrologické společnosti České republiky

Článek I.

Název, sídlo, právní postavení a působnost spolku

 1. Název spolku: Astrologická společnost České republiky
 2. Sídlo spolku: Praha
 3. Astrologická společnost České republiky (dále jen „spolek“) je právnickou osobou, způsobilou k právnímu jednání, která se řídí právní úpravou spolku stanovenou v zákoně č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. Spolek je samosprávným, dobrovolným, nepolitickým svazkem fyzických osob se společným zájmem o astrologii.
 4. Spolek působí na území České republiky i v zahraničí.

 

Článek II.

Účel spolku

 1. Účelem spolku je dobrovolné sdružení členů se společným zájmem o astrologii, prohlubování a šíření teoretických a praktických znalostí v oboru astrologie tak, aby se astrologie stala plnohodnotným a všeobecně uznávaným oborem lidského poznání.

 

Článek III.

Činnost spolku

 1. Spolek vykonává hlavní činnost, která vede k uspokojování a ochraně zájmů o astrologii. Spolek se věnuje zejména těmto činnostem:
  1. pořádá semináře, přednášky kursy, výstavy, soutěže, diskusní večery a vzdělávací setkání pro členy spolku, publicisty, lektory a pro zájemce z řad veřejnosti;
  2. zajišťuje odbornou lektorskou činnost, zpracovává posudky, expertízy a oponentury.  
  3. spolupracuje s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni k naplnění účelu spolku a při propagaci a popularizaci astrologie;
  4. věnuje se vlastní ediční činnosti; vydává a šíří periodickou revui KONSTELACE, neperiodického členského zpravodaje, interní studijní sborníky a informační materiály, odborné knižní publikace původní i překladové, propagační materiály a merkantilie vztahující se k zájmovým oblastem spolku;
  5. spolupracuje s nakladatelstvími a vydavatelstvími při ediční přípravě publikací, souvisejících se zájmovými oblastmi spolku;
  6. shromažďuje informace, dokumentaci, publikace a archiválie, týkající se zájmových oblastí spolku a zprostředkovává je členům spolku a jiným zájemcům. Pro tento účel buduje mimo jiné vlastní knihovnu, přístupnou za předem stanovených podmínek členům spolku.  Zájemcům, kteří nejsou členy spolku může knihovna sloužit až po písemné dohodě s Výborem spolku.
 2. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet i vedlejší hospodářskou činnost. Vedlejší hospodářská činnost může spočívat v podnikání nebo výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
 3. Veškerá činnost spolku se řídí obecně platnými právními předpisy a těmito stanovami.

 

Článek IV.

Vznik a zánik členství

 1. Členství ve spolku je dobrovolné řádné a čestné.
 2. Členem spolku se může stát každá plně svéprávná fyzická osoba (starší 18 let), která souhlasí s účelem spolku a která se zaváže dodržovat tyto stanovy a povinnosti vyplývající z členství ve spolku.
 3. Řádné členství vzniká na základě písemné přihlášky doručené výboru spolku a po zaplacení členského příspěvku na příslušný kalendářní rok.
 4. Čestné členství je oceněním mimořádných zásluh o naplňování poslání spolku. Čestné členy navrhuje ke schválení členské schůzi Výbor spolku. Čestný člen má práva a povinnosti řádného člena, ale neplatí členský příspěvek a nemá hlasovací právo na členské schůzi.
 5. Členství ve spolku zaniká:
  1. vystoupením člena, členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství Výboru spolku;
  2. úmrtím člena nebo prohlášením za mrtvého;
  3. vyloučením člena, důvodem vyloučení člena je závažné nebo opakované porušení povinností vyplývajících z členství nebo narušování spolkových zájmů a účelu spolku;
  4. nezaplacením členského příspěvku na činnost spolku ani v přiměřené lhůtě určené Výborem spolku dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoliv byl člen na tento následek ve výzvě upozorněn;
  5. zánikem spolku.
 6. O vyloučení člena rozhoduje členská schůze na návrh Výboru spolku. Člen má právo se před rozhodnutím vyjádřit k věci a proti návrhu Výboru se odvolat k Revizní komisi. Až do rozhodnutí členské schůze zůstává členství pozastavené.
 7. Výbor spolku vede seznam členů, doplňuje a udržuje ho v souladu se skutečným stavem. V seznamu se uvádějí tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa. Zápisy a výmazy členů v seznamu provádí Výbor nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku či zániku členství. Výbor je povinen vydat ve lhůtě 20 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi o jeho osobě, který o výpis písemně požádá, a to na jeho náklady. Seznam je neveřejný, mohou do něj nahlédnout pouze členové spolku v sídle spolku.

 

Článek V.

Práva a povinnosti členů

 1. Člen spolku má tato základní práva:
  1. podílet se na činnosti spolku;
  2. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním;
  3. navrhovat a volit kandidáty do orgánů spolku;
  4. být volen do orgánů spolku;
  5.  být informován o činnosti spolku a stavu jeho hospodaření;
  6. předkládat návrhy na zlepšení činnosti spolku, obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi na orgány spolku a být o jejich vyřízení informován;
  7. podílet se na výhodách, které spolek svým členům poskytuje při pořádání akcí;
  8. používat odbornou dokumentaci, knihovnu a archiv spolku;
  9. přednostně získávat materiály a publikace vydávané spolkem.
 2. Člen spolku má tyto základní povinnosti:
  1. svou činností přispívat k plnění účelu spolku, jednat vždy ve shodě s posláním spolku;
  2. dodržovat stanovy spolku;
  3. dodržovat a plnit rozhodnutí členské schůze v rozsahu, v jakém se ho dotýkají;
  4. platit roční členský příspěvek na činnost spolku ve výši a termínu určeném členskou schůzí;
  5. nezneužívat informací získaných astrologickou činností v neprospěch druhých osob;
  6. chránit a zachovávat dobré jméno spolku a dbát o dobrou pověst spolku;
  7. chránit majetek a zájmy spolku.
 3. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

 

Článek VI.

Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou: Členská schůze, Výbor a Revizní komise.
 2. Funkční období volených orgánů je 2 roky.
 3. Členem voleného orgánu může být jen řádný člen spolku. Fyzická osoba, která je členem voleného orgánu musí být zcela svéprávná a bezúhonná. Členem Revizní komise nemůže být člen Výboru, likvidátor nebo předseda sekce a ani osoba blízká uvedeným orgánům.

 

Článek VII.

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, na níž členové uplatňují své právo na řízení a spravováni záležitostí spolku a na kontrole jeho činnosti. Členská schůze rozhoduje o všech zásadních otázkách činnosti spolku.
 2. Členská schůze se schází dle potřeby, nejméně však jednou za dva roky. O jejím konání rozhoduje Výbor, který Členskou schůzi svolává písemně nebo elektronickou poštou nejméně 15 dnů před jejím konáním. Členská schůze musí být svolána vždy, požádá-li o to 1/3 všech členů spolku, anebo Revizní komise.
 3. Jednáni Členské schůze řídí předseda spolku nebo jím pověřený člen Výboru.
 4. Členská schůze se může platně usnášet, jestliže je přítomna nejméně 1/2 všech členů společnosti. Členská schůze rozhoduje usnesením. K platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů. Způsob hlasování určí Členská schůze.
 5. V případě, že Členská schůze není schopná usnášení, koná se náhradní Členská schůze na stejném místě se stejným programem, ale o jednu hodinu později. Na této náhradní Členské schůzi je k platnosti usnesení třeba dvoutřetinová většina přítomných členů.
 6. Do vyhrazené pravomoci Členské schůze patří:
  1. rozhodovat o zaměření činnosti spolku;
  2. přijímat a měnit stanovy spolku;
  3. volit a odvolávat členy Výboru spolku, jeho předsedu a místopředsedu, členy Revizní komise a jejího předsedu;
  4. projednávat a schvalovat zprávy Výboru a Revizní komise a předsedů sekcí o jejich činnosti za období od minulé členské schůze;
  5. projednávat a schvalovat plán činnosti spolku a základní odborné a organizační otázky;
  6. projednávat a schvalovat rozpočet spolku, zásady a zaměření hospodaření, roční účetní závěrku a rozhodovat o použití zisku, nebo o úhradě případné finanční ztráty;
  7. zřizovat a rušit sekce;
  8. řešit a rozhodovat veškeré spory uvnitř spolku a rozhodovat o odvoláních proti usnesením Výboru spolku nebo Revizní komise;
  9. rozhodovat o vyloučení člena spolku na návrh Výboru;
  10. stanovovat výši a termín splatnosti členského příspěvku na činnost spolku;
  11. rozhodovat o zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně;
  12. jmenovat likvidátora, a rozhodnout o způsobu, jakým bude naloženo s likvidačním zůstatkem;
  13. rozhodovat o dalších otázkách, které si členská schůze vyhradí.                   
 7. O jednání členské schůze se pořizuje zápis, jehož vyhotovení zajistí Výbor.  

 

Článek VIII.

Výbor spolku

 1. Výbor spolku je kolektivním statutárním orgánem spolku.
 2. Výbor spolku je výkonným orgánem spolku, který v obdobích mezi jednotlivými členskými schůzemi řídí činnost spolku a zajišťuje plnění usnesení přijatých členskou schůzí.
 3. Výbor má devět členů, kteří jsou voleni členskou schůzí na 2 roky.
 4. Předsedu a místopředsedu Výboru volí Členská schůze, tajemníka volí Výbor ze svého středu.
 5. Spolek navenek zastupuje předseda samostatně, nebo společně dva členové výboru, pověření Výborem pro konkrétní záležitost.
 6. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis předseda nebo společně dva členové Výboru, s údajem o své funkci. K dispozici s finančními prostředky na bankovním účtu spolku je vždy nutný podpis dvou členů Výboru.
 7. Výbor podává zprávu o své činnosti členské schůzi a odpovídá jí za svoji činnost.
 8. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a usnáší se prostou většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 9. Výbor rozhoduje o záležitostech, které si nevyhradila členská schůze. V naléhavých případech může rozhodovat i o záležitostech vyhrazených členské schůzi. Tato rozhodnutí a opatření však musejí být schválena nejbližší členskou schůzí, jinak pozbývají platnost.
 10. Výbor zajišťuje, aby byly v činnosti spolku dodržovány obecně platné a závazné právní předpisy a stanovy spolku.
 11. Výbor zejména
  1. informuje členy o činnosti spolku;
  2. hodnotí výsledky činnosti spolku a předává je Členské schůzi ke schválení s případnými návrhy na opatření;
  3. zajišťuje zpracování účetní závěrky;
  4. projednává zprávy Revizní komise, schvaluje a zajišťuje opatření k odstranění zjištěných nedostatků;
  5. svolává Členskou schůzi;
  6. vyřizuje administrativní záležitosti v souvislosti s řízením spolku, řídí ediční činnost, pořádání akcí, vedení účetní agendy a rozhoduje o konkrétní činnosti;
  7. v období mezi Členskými schůzemi řídí práci sekcí;
 12. Předseda řídí běžnou činnost společnosti, jednotlivé sekce řídí prostřednictvím jejich předsedů, řídí a kontroluje práci Výboru. Předseda svolává schůze Výboru a řídí jejich jednání. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda v rozsahu určeném předsedou.
 13. Tajemník zajišťuje organizačně-technické podmínky činnosti spolku a jejího Výboru a koordinuje činnost jednotlivých orgánů a organizačních složek spolku. Spolupracuje s předsedou, místopředsedou a předsedy jednotlivých sekcí tak, aby činnost spolku vedla k naplnění účelu spolku a vyvíjela se v rámci obecných právních předpisů a stanov spolku.

 

Článek IX.

Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku, nezávislým na Výboru a předsedovi spolku. Za svoji činnost odpovídá pouze Členské schůzi.
 2. Revizní komise má tři členy, kteří jsou voleni Členskou schůzí na dva roky.
 3. Předsedu Revizní komise volí Členská schůze.
 4. Předseda Revizní komise odpovídá za řádné plnění úkolů Revizní komise Členské schůzi. Předseda Revizní komise má právo účastnit se jednání Výboru spolku s hlasem poradním.
 5. Revizní komise je oprávněna a povinna zejména:
  1. kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů a stanov spolku;
  2. kontrolovat finanční hospodaření spolku, hospodárné využívání finančních prostředků a pečováni o majetek spolku;
  3. prošetřovat sporné otázky členství a odvolání proti pozastavení členství;
  4. požádat o svolání Členské schůze;
  5. požadovat od orgánů a organizačních útvarů spolku bezodkladné projednání otázek, které pokládá za naléhavé a nahlížet do záznamů, dokladů a ostatních materiálů spolku a požadovat k nim příslušná vysvětlení.
  6. podávat Členské schůzi zprávy o výsledcích své činnosti a na zjištěné nedostatky upozorňovat Výbor.
 6. Každý člen spolku má právo obrátit se na Revizní komisi ve všech věcech, týkajících se spolku a jejích členů. Revizní komise je povinna věc prošetřit, žádat zjednání nápravy a informovat člena o výsledcích zjištění.

 

Článek X.

Sekce a místní skupiny

 1. Členové spolku se podle oboru své činnosti nebo svých zájmů mohou sdružovat do jedné nebo více sekcí, které byly zřízeny členskou schůzí.
 2. Mimo Prahu, v místech s větším počtem členů spolku je možné vytvářet místní skupiny.
 3. Sekce zpracovává tématický plán své činnosti, který musí být schválen Členskou schůzí sekce. Tématický plán činnosti musí vycházet z účelu a poslání spolku. V opačném případě jeho výkon pozastaví předseda spolku a předloží věc k rozhodnutí Členské schůzi.
 4. V čele sekce stojí předseda sekce, volený Výborem spolku na období 2 let. Za svoji činnost je odpovědný Členské schůzi a Výboru spolku.
 5. Předseda sekce má tato práva a povinnosti:
  1. řídit a rozvíjet činnost sekce podle stanov spolku;
  2. projednávat s Výborem spolku zaměření činnosti sekce a informovat ho o výsledcích její činnosti;
  3. svolávat nejméně jednou za rok členské schůze sekce, projednávat zde zaměřeni činnosti sekce a informovat o výsledcích její činnosti;
  4. řídit se rozhodnutími Výboru.
 6. Vztahy mezi sekcemi a Výborem spolku:
  1. Výbor dohlíží na činnost sekcí tak, aby tyto sekce ve své činnosti dodržovaly obecně závazné právní předpisy, stanovy spolku a podílely se na plnění účelu a poslání spolku;
  2. Výbor podle možností vytváří materiální i jiné podmínky pro řádnou činnost sekcí;
  3. sekce jsou oprávněny účastnit se veškeré činnosti spolku, navrhovat materiální a finanční zajištění své činnosti v rámci možností spolku a podílet se na vypracování tématického zaměření činnosti spolku;
  4. sekce navzájem spolupracují.
 7. Členství v sekci vzniká na základě žádosti o členství v sekci a zaniká spolu se zánikem členství ve spolku nebo vyloučením.  O ukončení členství v sekci vyloučením rozhoduje Výbor spolku na základě návrhu předsedy sekce nebo více než poloviny členů sekce.
 8. Sekce profesionálních astrologů je pracovním orgánem spolku a sdružuje profesionální astrology z řad členů spolku. Hlavním cílem sekce je pomáhat svým členům k lepšímu výkonu povolání. Její práci řídí předseda sekce, zvolený Výborem spolku.

 

 

Článek XI.

Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s majetkem, který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami spolku a zásadami schválenými členskou schůzí.
 2. Spolek hradí náklady a výdaje na svoji činnost z prostředků získaných zejména z:
 3. členských příspěvků na činnost spolku;
 4. příjmů z vlastní činnosti, akcí pořádaných v souladu s účelem spolku, z příjmů z vedlejší hospodářské činnosti, popřípadě z výnosu vlastního majetku;
 5. jiných zdrojů, zejména z dobrovolných příspěvků, subvencí, dotací, darů a odkazů.
  1. Veškeré finanční prostředky budou vždy využity k financování hlavních činností spolku, naplňujících poslání a účel spolku.
  2. Podrobnější úpravu hospodaření může v případě potřeby stanovit Výbor spolku.

 

Článek XII.

Zrušení spolku a vypořádání majetku

 1. Spolek může být zrušen rozhodnutím členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. Spolek je zrušen, pokud pro zrušení spolku hlasovala dvoutřetinová většina všech členů spolku.
 2. Při zrušení spolku likvidací jmenuje členská schůze likvidátora. Na návrh likvidátora rozhodne členská schůze o tom, jak bude naloženo s likvidačním zůstatkem.

 

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí konanou dne 14.1. 2017.